ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B

Acta Psychologica Sinica ›› 2022, Vol. 54 ›› Issue (10): 1193-1205.doi: 10.3724/SP.J.1041.2022.01193

• Reports of Empirical Studies • Previous Articles     Next Articles

Automatic drug use behavior: Characteristics of cue-induced reactivity and behavior extinction

ZENG Hong1, ZHENG Zhiling2, LUO Xiaohong1, WANG Pengfei1, WANG Mengcheng1, SU Dequan1, YANG Wendeng1, HUANG Haijiao1, PENG Shuna1   

  1. 1Department of Psychology, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China
    2Guangzhou Traffic and Transportation Vocational School, Guangzhou 510440, China
  • Published:2022-08-25 Online:2022-08-24

Key words: drug addiction, cue induced reactivity, automatic drug use behavior, bias approach, extinguish, ERP, VR