ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
自上而下的注意控制定势在注意捕获中的作用
刘丽;李运;李力红;白学军
The Effect of Top-down Attentional Control Setting on Attentional Capture
LIU Li; LI Yun; LI Lihong; BAI Xuejun
心理学报 . 2014, (10): 1442 -1453 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2014.01442