ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
生理周期对情景记忆的影响
李建花, 解佳佳, 庄锦英
An effect of menstrual cycle phase on episodic memory
LI Jianhua, XIE Jiajia, ZHUANG Jin-Ying
心理学报 . 2022, (5): 466 -480 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2022.00466