ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
自我相关性影响情绪词汇加工的时间进程
张琪, 邓娜丽, 姜秀敏, 李卫君
The time course of self-relevance affecting emotional word processing
ZHANG Qi, DENG Nali, JIANG Xiumin, LI Weijun
心理学报 . 2020, (8): 946 -957 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2020.00946