ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
基于作答数据的模型参数和Q矩阵联合估计
喻晓锋;罗照盛;秦春影;高椿雷;李喻骏
Joint Estimation of Model Parameters and Q-Matrix Based on Response Data
YU Xiaofeng; LUO Zhaosheng; QIN Chunying; GAO Chunlei; LI Yujun
心理学报 . 2015, (2): 273 -282 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.00273