ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B

Acta Psychologica Sinica ›› 2024, Vol. 56 ›› Issue (4): 435-446.doi: 10.3724/SP.J.1041.2024.00435

• Reports of Empirical Studies • Previous Articles     Next Articles

Reward facilitates working memory precision during retrieval

NIU Hui, HU Yanmei(), ZHENG Xutao, JIANG Yingjie, LIU Jia   

  1. School of Psychology, Northeast Normal University, Changchun 130024, China
  • Published:2024-04-25 Online:2024-01-30
  • Contact: HU Yanmei E-mail:huym653@nenu.edu.cn