2017, Vol. 49(8): 1080-1088    DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.01080
 Narcissistic personality modulates outcome evaluation in the trust game
WANG Yiwen1; FU Chao1; REN Xiangfeng1; LIN Yuzhong1; GUO Fengbo1; ZHANG Zhen1; HUANG Liang2; YUAN Bo3; ZHENG Yuwei4
 (1 Institute of Psychological and Cognitive Sciences, Fuzhou University, Fuzhou 350116, China) (2 Institute of Applied Psychology, Minnan Normal University, Zhangzhou 363000, China) (3 Department of Psychology, Ningbo University, Ningbo 315211, China) (4 School of Education and Psychology, University of Jinan, Jinan 250022, China)
Received 2015-12-21  Revised null
Supporting info
 
Copyright © Acta Psychologica Sinica
Support by Beijing Magtech