ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
社会创造性的脑机制:状态与特质的EEG α波活动特点
谷传华;王亚丽;吴财付;谢祥龙;崔承珠;王亚娴;王婉贞;胡碧颖;周宗奎
Brain Correlates underlying Social Creative Thinking: EEG Alpha Activity in Trait vs. State Creativity
GU Chuanhua; WANG Yali; WU Caifu; XIE Xianglong; CUI Chengzhu; WANG Yaxian; WANG Wanzhen; HU Biying; ZHOU Zongkui
心理学报 . 2015, (6): 765 -773 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.00765