ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
阿訇参照效应的文化差异:基于提取诱发遗忘范式的探讨
周爱保;张奋;马小凤;李建升;夏瑞雪
The Cultural Differences of Imam-reference Processing: Based on the Retrieval-induce Forgetting Paradigm Discussed
ZHOU Aibao; ZHAN Fen; MA Xiaofeng; LI Jiansheng; XIA Ruixue
心理学报 . 2015, (6): 757 -764 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.00757