ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
他人在场条件下的社会分享型提取诱发遗忘
张环, 侯双, 王海曼, 廉宇煊, 杨海波
Socially shared retrieval-induced forgetting in a naturalistic collaborative retrieval situation
ZHANG Huan, HOU Shuang, WANG Haiman, LIAN Yuxuan, YANG Haibo
心理学报 . 2020, (6): 716 -729 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2020.00716