ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
语言和文化影响颜色认知:直接语言效应抑或间接语言效应?
杨群, 张启睿, 冯意然, 张积家
Language and culture influence cognition: Effects of indirect or direct language
YANG Qun, ZHANG Qirui, FENG Yiran, ZHANG Jijia
心理学报 . 2019, (5): 543 -556 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2019.00543