ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
 条件性恐惧泛化的性别差异
徐 亮, 谢晓媛, 闫 沛, 李俊娇, 郑希付
 Sex differences in fear generalization
XU Liang, XIE Xiaoyuan, YAN Pei, LI Junjiao, ZHENG Xifu
心理学报 . 2018, (2): 197 -205 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2018.00197