ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
 新颖语义联结形成的右半球优势效应
赵庆柏, 魏琳琳, 李瑛, 周治金, 赵黎莉, 唐磊
 Right hemispheric dominance in forming novel semantic associations
ZHAO Qingbai, WEI Linlin, LI Ying, ZHOU Zhijin, ZHAO Lili, TANG Lei
心理学报 . 2017, (11): 1370 -1382 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.01370