ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
 不同性别比和资源获取能力 对未婚男性择偶标准的影响
王燕, 侯博文, 李歆瑶, 李晓煦, 焦璐
 he influence of different sex ratios and resource-gaining capability on male’s mating selection
WANG Yan, HOU Bowen, LI Xinyao, LI Xiaoxu, JIAO Lu
心理学报 . 2017, (9): 1195 -1205 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.01195