ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
 提取干扰对内隐记忆的影响
林无忌, 孟迎芳, 林静远
 Effects of interference on retrieval process in implicit memory
LIN Wuji, MENG Yingfang, LIN Jingyuan
心理学报 . 2017, (7): 897 -908 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00897