ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
积极情绪对条件性恐惧泛化的抑制作用
冯彪;徐亮;张蔚欣;陈婷;王文清;郑希付
The inhibitive effect of positive emotions on fear generalization
FENG Biao; XU Liang; ZHANG Weixing; CHEN Ting; WANG Wenqing; ZHENG Xifu
心理学报 . 2017, (3): 317 -328 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00317