ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
网络语言的创造性加工过程:新颖N400与LPC
赵庆柏;柯娓;童彪;周治金; 周宗奎
Creative processing of internet language: Novel N400 and LPC
ZHAO Qingbai; KE Wei; TONG Biao; ZHOU Zhijin; ZHOU Zongkui
心理学报 . 2017, (2): 143 -154 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00143