ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
权力感知对怀旧偏好的影响机制
陈欢;毕圣;庞隽
The effect of power on consumers’ nostalgia preferences
CHEN Huan; BI Sheng; PANG Jun
心理学报 . 2016, (12): 1589 -1599 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.01589