ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
情绪感染的发生机制
张奇勇;卢家楣;闫志英;陈成辉
The mechanism of emotional contagion
ZHANG Qiyong; CHEN Chenghui; LU Jiamei; ZHANG Pengcheng
心理学报 . 2016, (11): 1423 -1433 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.01423