ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
汉语塞−元−塞音序列语境效应机制探讨
刘文理;周详;张明亮
Exploring the mechanisms of context effects in Chinese stop-vowel-stop sequences
LIU Wenli; ZHOU Xiang; ZHANG Mingliang
心理学报 . 2016, (9): 1057 -1069 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.01057