ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
双加工再认提取中的情绪记忆增强效应
毛新瑞;徐慧芳;郭春彦
Emotional Memory Enhancement Effect in Dual-processing Recognition Retrieval
MAO Xinrui; XU Huifang; GUO Chunyan
心理学报 . 2015, (9): 1111 -1123 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.01111