ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
汉语元音对声调感知边界的影响
郑秋晨
Effects of Vowels on Mandarin Tone Categorical Perception
ZHENG Qiuchen
心理学报 . 2014, (9): 1223 -1231 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2014.01223