ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
观点采择在内隐情绪加工中的调节作用
夏瑞雪;周爱保;李世峰;徐科朋;任德云;朱婧
The Moderating Effect of Perspective Taking in Implicit Emotional Processing
XIA Ruixue;ZHOU Aibao;LI Shifeng;XU Kepeng;REN Deyun;ZHU Jing
心理学报 . 2014, (8): 1094 -1102 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2014.01094