ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
视觉长时记忆激活度对促进视觉短时记忆的影响
鲍旭辉;姬鸣;黄杰;何立国;游旭群
The Effects of Activation Levels of Visual Long-Term Memory on Visual Short-Term Memory
BAO Xuhui;JI Ming;HUANG Jie;HE Liguo;YOU Xuqun
心理学报 . 2014, (8): 1086 -1093 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2014.01086