ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
寻找自我:自我相关物主代词的编码与 theta节律的活动
周爱保;李世峰;史战;刘沛汝;夏瑞雪;徐科朋;朱婧;任德云
Searching the Self: Encoding Self-relevant Possessive Pronoun and Theta Activity
ZHOU Aibao;LI Shifeng;SHI Zhan;LIU Peiru;XIA Ruixue;XU Kepeng;ZHU Jing;REN Deyun
心理学报 . 2013, (7): 790 -796 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2013.00790