ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
提取−消退范式中复合刺激对恐惧消退的影响
庄楚群;王文清;胡静初;张蔚欣;王鹏贵;郑希付
The effect of compound stimulus to conditioned fear extinction in retrieval-extinction paradigm
ZHUANG Chuqun; WANG Wenqing; HU Jingchu; ZHANG Weixin; WANG Penggui; ZHENG Xifu
心理学报 . 2017, (3): 329 -335 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00329