ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
协作如何减少记忆错误:一项元分析研究
孙亚茹, 刘泽军, 段亚杰, 陈宁, 刘伟
How collaboration reduces memory errors: A meta-analysis review
SUN Yaru, LIU Zejun, DUAN Yajie, CHEN Ning, LIU Wei
心理学报 . 2023, (11): 1780 -1792 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2023.01780