ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
结构方程模型统计检验力分析:原理与方法
翟宏堃, 李强, 魏晓薇
Power analysis in structural equation modeling: Principles and methods
ZHAI Hongkun, LI Qiang, WEI Xiaowei
心理科学进展 . 2022, (9): 2117 -2130 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2022.02117