ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
Visual function related health status in Tibetan adults
Chen Lijun, Lv Hongyu, Qiu Huaiyu, Yan Fangfang, Wang Binbin, Liu Zhengkui, Huang Chang-Bing
Visual function related health status in Tibetan adults
Chen Lijun, Lv Hongyu, Qiu Huaiyu, Yan Fangfang, Wang Binbin, Liu Zhengkui, Huang Chang-Bing
心理科学进展 . 2019, (suppl.): 86 -86 .