ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
内源性注意对知觉印象的影响
Wang-Nan Pan, Xiang-Jun Zeng, Liang-Yu Gong, Yong-Chun Cai
The Effect of Endogenous Attention on Perceptual Appearance
Wang-Nan Pan, Xiang-Jun Zeng, Liang-Yu Gong, Yong-Chun Cai
心理科学进展 . 2019, (suppl.): 17 -17 .