ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
注意过程中的行为振荡现象
章小丹, 张沥今, 丁玉珑, 曲折
Behavioral oscillations in attentional processing
ZHANG Xiaodan, ZHANG Lijin, DING Yulong, QU Zhe
心理科学进展 . 2021, (3): 460 -471 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2021.00460