ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
CNI模型在道德决策研究中的应用
徐科朋, 杨凌倩, 吴家虹, 薛宏, 张姝玥
Application of the CNI model in the studies of moral decision
XU Kepeng, YANG Lingqian, WU Jiahong, XUE Hong, ZHANG Shuyue
心理科学进展 . 2020, (12): 2102 -2113 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.02102