ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
基于CAT的在线标定:设计与方法
张雪琴, 毛秀珍, 李佳
Online calibration based on computerized adaptive testing: Design and method
ZHANG Xueqin, MAO Xiuzhen, LI Jia
心理科学进展 . 2020, (11): 1970 -1978 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.01970