ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
语言功能偏侧化及其与利手、功能连接的关系
王潇, 吴国榕, 吴欣然, 邱江, 陈红
Language lateralization, handedness and functional connectivity
WANG Xiao, WU Guorong, WU Xinran, QIU Jiang, CHEN Hong
心理科学进展 . 2020, (5): 778 -789 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.00778