ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
积极接触与消极接触对群际关系的影响
赵鹤宾, 王昌成, 夏勉, 王旭杰
The effects of positive contact and negative contact on intergroup relations
ZHAO Hebin, WANG Changcheng, XIA Mian, WANG Xujie
心理科学进展 . 2020, (2): 316 -328 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.00316