ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
消极身体意象对青少年的负面影响
史攀, 黄于飞, 张翰之, 冷雪晨, 陈红
Negative effect of negative body image on adolescents
SHI Pan, HUANG Yufei, ZHANG Hanzhi, LENG Xuechen, CHEN Hong
心理科学进展 . 2020, (2): 294 -304 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.00294