ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
应激条件下的双重学习系统
程一智, 吴寅, 李红
Dual-learning systems under stress
CHENG Yizhi, WU Yin, LI Hong
心理科学进展 . 2019, (6): 1044 -1057 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2019.01044