ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
 急性应激:诱发范式、测量指标及效果分析
段海军, 王雪微, 王博韬, 王彤星, 张心如, 王子娟, 胡卫平
 Acute stress: Induction, measurement and effect analysis
DUAN Haijun, WANG Xuewei, WANG Botao, WANG Tongxing, ZHANG Xinru, WANG Zijuan, HU Weiping
心理科学进展 . 2017, (10): 1780 -1790 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.01780