ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
 主动性人格:机制与未来走向
张颖, 杨付
 Proactive personality: Mechanisms and future directions
ZHANG Ying, YANG Fu
心理科学进展 . 2017, (9): 1544 -1551 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.01544