ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
青少年问题性社交网络使用
姜永志;白晓丽;阿拉坦巴根;刘勇;李敏;刘桂芹
Problematic social networks usage of adolescent
JIANG Yong-zhi; BAI Xiao-li; A Latanbagen; LIU Yong; LI Min; LIU Gui-qin
心理科学进展 . 2016, (9): 1435 -1447 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.01435