ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
自尊研究的现状与问题
方平;马焱;朱文龙;姜媛
The status and issues of research on self-esteem
FANG Ping; MA Yan; ZHU Wenlong; JIANG Yuan
心理科学进展 . 2016, (9): 1427 -1434 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.01427