ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
可修改答案的计算机化自适应测验的方法
高旭亮;涂冬波;王芳;张龙;李雪莹
The methods of computerized adaptive testing that allows changing answers
GAO Xuliang; TU Dongbo; WANG Fang; ZHANG Long; LI Xueying
心理科学进展 . 2016, (4): 654 -664 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00654