ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
抑郁症人群的心境一致性认知偏向
何振宏, 张丹丹, 罗跃嘉
Mood-Congruent Cognitive Bias in Depressed Individuals
HE Zhenhong, ZHANG Dandan, LUO Yuejia
心理科学进展 . 2015, (12): 2118 -2128 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2015.02118