ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
神经成像数据的元分析
胡传鹏;邸新;李佳蔚;隋洁;彭凯平
Meta-analysis of Neuroimaging Studies
HU Chuanpeng; DI Xin; LI Jiawei; SUI Jie; PENG Kaiping
心理科学进展 . 2015, (7): 1118 -1129 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2015.01118