ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
工作投入的短期波动
陆欣欣;涂乙冬
The Short-term Fluctuation of Work Engagement
LU Xinxin; TU Yidong
心理科学进展 . 2015, (2): 268 -279 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2015.00268