ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
项目反应理论新进展之题组反应理论
詹沛达;王文中;王立君
Testlet Response Theory: An Introduction and New Developments
ZHAN Peida;Wen-Chung WANG;WANG Lijun
心理科学进展 . 2013, (12): 2265 -2280 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2013.02265