ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
内隐种族偏见的干预策略
杨廙;胡金生
The Intervention Strategies of Implicit Racial Prejudice
YANG Yi;HU Jinsheng
心理科学进展 . 2013, (11): 2064 -2072 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2013.02064