ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The establishment of the Chinese Emotion Regulation Word System (CERWS) and its pilot test
YUAN Jiajin, ZHANG Yicheng, CHEN Shengdong, LUO Li, RU Yishan
Acta Psychologica Sinica . 2021, (5): 445 -455 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2021.00445