ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The influence of advice-seeker’s gaze direction on advisor’s advice-giving
DUAN Jinyun, SHI Bei, WANG Xiaotian
Acta Psychologica Sinica . 2019, (12): 1363 -1374 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2019.01363