ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
睡眠限制对认知功能的影响及其潜在作用机制
钱柳, 汝涛涛, 罗雪, 牛佳兴, 马永骏, 周国富
Effect of sleep restriction on cognitive function and its underlying mechanism
QIAN Liu, Ru Taotao, LUO Xue, Niu Jiaxing, Ma Yongjun, ZHOU Guofu
心理科学进展 . 2020, (9): 1493 -1507 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.01493